Политика за поверителност

                Политика за пожерителност

Поверителност

 

Политика за поверителност на уебсайта

 

GENIKI EMPORIKI SA отдавна спецално значение на защитата на поверителността и личните данни на посетителите потребителите.Посочва се ,че личните данни означаватспоред съответното законодателство

(Общ регламент за защита на данните 2016 679-ЕС само тази информация,

която се отнасия до идентифицирано или-въз основа на накоя характеристики

- идентифициращо физическо лице ( субект на данни).Информация,

отнасяща се до юрисдически лица,и групи лица или информация от статически характер ,от която не е възможно да се направи препратка към определено или идентифицирано физическо лице,не попада в тази категория и е изклучена от обхвата на съответното законодателство. Тази политика за защита На личните данни е напълно

съвместим с Европейския регламент за защтита на физически лица срещу обработка на лични  данни (ЕU-2016-679) и гръцкото законодателсво ,доколкото между тях няма противоречие .В такъв случаи GCP има надмощие.GENERAL COMMERCIAL SA може  да промени тази политика по всяко време и без предисзвестие,като обяви

всяка таква промяна чрез нашия уебсайт.С навигацияата и използването на нашия сайт

посетителите -потрбителите потвърждават ,че са прочели ,и разбрали и приели Политиката за защита на данните .В слаедващите условия ще намирате важна информация относно вида ,целта на използване на вашите лични данни,тяхната защтита и правата

ви като субекти на тези данни.За всякакви уточнения можете да

се свържете с Мениджъра

Политика за поверителност на GENERAL COMMERCIAL SA   на  www.politikos-shop6.gr и на dpo (at) politikos-shop.gr7.

 

 

Отговорник за обработката на личните данни  е GENIKI EMPORIKI SA.

 

Личните данни ,които събираме .Когато посещаваме нашия уебсайт,вие не сте длъжни да ни предоставяте вашата  лична информация.Единствените случаи, в които искаме вашата лична информация са-1 По време на електрония формулар за подаване .В случай ви молим за следната информация

-Име

-Електрона поща

 

Когато посещаване нашия уебсаит ,автоматично се събира информациякато IP адрес(адрес по интернет портокол ) на вашия конмпютър.

За повече информация можете да видите нашата подходяща политика за използване

на бисквитки по –долу или в Условия за ползване .GENERAL COMMERCIAL SA  не и не може да упражнява влиание и контрол върху естеството и обхвата на личните данни, събрани и подържани  от платформите за соцялни мрежи като термин или резултат  от тяхното използване и не носи отговорност за събирането и обработка на лични данни от тах.

За повече информация  относно целите на събирането и по-натшната обработка и излползване на лични данни от платформи за социални мрежки ,както и правата и настроиките ,които са налични за защита на вашата поверителност и лични данни,моля ,направете справка с нашата политика за поверителност за всяка платформа за социални мрежи .

Цел и принцип на събиране  на лични данни GENIKI EMPORIKI SA събира и обработва личните данни на посетителите -потребители изклъчително в контекста на изпалнението на своите цели и функции и по -точно за неговото обслужване.

 

Цел и принцип на събиране на личните данни GENIKI EMPORIKI SA събира и обработва личните данни на посетителите -потребителите изклучително на контекста на изпалнението на своите цели и функци и по -точно  за да обслужва комуникацияата с вас и в контекса на предоставянето на услуги .

Обработката е ограничена до личните данни,които са необходими и подохящи за изпалнение на цели функции на възела .Обработката е ограничена до личните данни, които са необходими и подходщи за изпалмние .Общия регаламент за защита на данните и свързано законодателство на Съюза ,гръцкото законодателство и сотвените международни договори и конвенции.

 

Използване на личните данни ,които събираме Личните данни които събираме от кумуникационата платформа ,която имаме на нашия уебсайт ,се използва само за нуждите на комуникация с вас и зa вашето по-добро обслужване .Бисквитките ,използвани при навигацията в уебсайта ,са категоризирани в необходими ,статически и маркетингови .Необходими , бисквитки помагат да се направи уебсаита използваем,като позволават основни функции като навигация в страницата и достап до защитени зони на уебсайта .Уебсайта не може да функционира правилно без тези бисквитки .Статическите бисквитеки помагат на собствениците на уебсаитовите да разберат как посетителите заимодестват с уебсайтовите ,като събират и докладват информация анонимно.

Маркетинговите бисквитки се използват за проследяване на посетителите на уебсайтовите .Тяхното намерение е да показват реклами на отделния потребител.Не се извръшва по-нататъшната обработка,популизиране или обмен на тези данни .Във всеки случеи .за порепосоченето използване на вашите личнни данни се изисква предварително съответното съгласие .

 

Предаване разкриване на данни на трети страни .Събраните лични данни могат да бъдат разкрити или предадени на трети лица ,ако това се изисква за изпалнение на задължения по закон или е необходимо за изпалнение на целите и функците на сайта ,при спазване на  границите на съответното законодателство .Можем да проверим на физически или юредически  лица изпалнението на определени услуги и функции на уебсайта .На тези лица се прехвърлат само онези лични данни ,които са необходими за изпалнение на възложениете услуги и те се ангажират с GENIKI EMPORIKI SA по отношение на поверителноста и безпасното обработване на личните данни.

-Разеснение за обработка в соцалните медии(Fecebook)на GENIKI EMPORIKI SA.В горните соцални медии GENIKI EMPORIKI SA обработва съвместно с всяка от горепосочените копанни  и лични данни като потребителското име и еветуално Вашата снимка )чрез  свояата офицална страница във всеки един от тях, с цел популяризиране на дейността му. По-специално страниците в социалните медии са:

 https://www.facebook.com/stylewish.bg

 

Действайки на тези наши страници, като изявление за харесване (харесване) или наблюдение на нашата конкретна страница („следване“), вие декларирате съгласието си за съответното редактиране, т.е. за редактирането на потребителското име, което използвате, и всяко снимка, която го придружава. Оттеглянето на това конкретно съгласие се извършва от самата страница с абсолютно същия, но обратен процес (за разлика от, прекратяване на следване).

 

Във всеки случай, ние декларираме, че не знаем и не носим отговорност дали тези продукти на социалните медии допълнително обработват лични данни, ако имат допълнителни цели за обработване, ако използват изпълнители и подизпълнители на обработката, ако извършват профилиране и начина, по който извършват цялостната обработка на лични данни

 

Препоръчваме ви преди да дадете съгласие или да предприемете каквото и да е действие на горните страници в социалните медии на GENIKIS EMPORIKIS SA. консултирайте се с политиката за поверителност на тези социални медии.В случай, че качите свои снимки или други лични данни на нашите страници в горните медии със собствени действия, вие носите отговорност за тази обработка. Поради специалната лекота на споделяне на снимки и други лични данни в социалните медии, ви препоръчваме да ги използвате, като имате предвид потенциалните рискове, които произтичат от публикуването им.

 

- Вашите права във връзка с обработката на данни, отнасящи се до вас В съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните 679/2016/ЕС, имате право както по време на фазата на събиране, така и по-късно да бъдете информирани за възможната обработка на данните, отнасящи се до Вас, за целта им и уведомяване/предаване на трети страни. и тяхната идентичност (право на информация и достъп).Вие също имате право да поискате коригиране, актуализиране или изтриване на личните ви данни, които съхраняваме. Освен това имате право да ограничите обработването и право на възражение. За Ваша информация и упражняване на Вашите права можете да се свържете със Служителя за комуникация по защита на личните данни на dpo (at) politikos-shop.gr8. Също така съгласно Регламента имате право да подадете жалба до Органа за защита на личните данни.

 

- Поверителност и сигурност :Личните данни, които събираме в контекста на работата на уебсайта, са абсолютно необходими за целите на комуникацията с Вас. Те са напълно поверителни и се пазят само за нуждите на тази комуникация. Тези данни са достъпни от няколко ръководители на организацията, които се ангажират да запазят поверителността. Освен това разполагаме с адекватни системи за сигурност и предприемаме всички необходими и подходящи организационни и технически мерки, за да избегнем всякакво нарушение на сигурността на личните данни (изтичане, разкриване, достъп от неупълномощени лица) от нашите системи.

 


- Промяна на тази политика за поверителност: Тази Политика за поверителност може да се променя, когато е необходимо и в съответствие с националното и европейското законодателство. Поради тази причина сте поканени на редовни интервали да посещавате тази страница за ваша собствена информация. С навигацията и използването на нашия сайт посетителите/потребителите потвърждават, че са прочели, разбрали и приели Политиката за защита на данните. Ако промяната промени естеството на обработката (цели, средства и т.н.), ще бъдете уведомени, преди да се осъществи, така че нивото на сигурност на вашите данни да остане непроменено.

 

- Контакт: За всеки въпрос, който възникне по отношение на тази политика за поверителност или ако смятате, че има неяснота и несъвместимост с тази политика от наша страна, можете да го докладвате на служителя за поверителност на dpo (at) politikos-shop.gr9.

 

Информацията, която изискваме от вас Поверителност:

 

Всеки посетител може да разглежда онлайн магазина Stylewish.bg, без да дава лична информация. Ще имаме нужда от лични данни (имейл, телефон) само когато станете член или направите поръчка за продукти или ако решите да получите нашия информационен имейл.

 

Информация за продуктовия пазар:

Необходимата информация за всяка транзакция е вашето име, стационарен или мобилен телефон, адрес (улица, град, пощенски код), адрес за доставка на поръчката и вид документ (касова бележка, фактура).

 

Данни за документа:

В случай, че издаваме фактура се нуждаем от името на фирмата, TIN. и адрес на седалището му. Накратко, ние искаме само толкова информация, колкото ни е необходима, за да можете да се насладите на уникално пазаруване, последователна доставка на поръчаните от вас продукти, сигурно плащане на вашата поръчка и персонализирано обслужване въз основа на вашите нужди и предпочитания.

 

Cookies

За да могат да предложат персонализирана услуга, повечето големи компании използват буквено-цифрови идентификационни файлове, така наречените бисквитки. Бисквитките са малки файлове (текстови файлове), които се изпращат и съхраняват на компютъра на потребителя, позволявайки на уебсайтове като info@stylewish.bg да работят гладко и без технически аномалии, да събират множество потребителски опции, да ги разпознават чести потребители, да улесняват техния достъп до него и да събират данни за подобряване на съдържанието на уебсайта.Бисквитките не причиняват щети на компютрите на потребителите или на файловете, съхранявани в тях. Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим информация и да обработваме вашите поръчки, докато всеки път, когато излизате от сайта, те се изтриват автоматично. Трябва да имате предвид, че бисквитките са абсолютно необходими, за да може нашият уебсайт да функционира правилно и гладко.

 

Сигурни транзакции

Stylewish.bg осъзнава важността на въпроса за сигурността на вашите лични данни, както и на вашите електронни транзакции и предприема всички необходими мерки, с най-модерните и модерни методи, за да гарантира вашата максимална възможна сигурност. Цялата информация, която е свързана с вашата лична информация и вашите транзакции, е сигурна и поверителна. Сигурността на онлайн магазина politico-shop.gr се постига със следните методи.

 

Идентификация на клиента

Данните, използвани за вашата идентификация са две: вашият имейл и личният код за сигурност (парола), които всеки път, когато ги въведете, ви предоставят абсолютен защитен достъп до вашите лични данни. Имате възможност да променяте личния си код за сигурност (парола) и вашия имейл адрес (e-mail) толкова често, колкото желаете.Единственият, който има достъп до вашите данни, сте вие ​​чрез посочените по-горе данни и вие носите единствено отговорността за запазването на поверителността и укриването им от трети страни. В случай на загуба или изтичане трябва да ни уведомите незабавно, в противен случай онлайн магазин Stylewish.bgне носи отговорност за използването на секретния код от неупълномощено лице.От съображения за сигурност препоръчваме да променяте паролата си на редовни интервали и да избягвате да използвате едни и същи и лесно проследими кодове (напр. дата на раждане). Също така ви предлагаме да използвате не само букви и цифри, но и създаване на символи и пароли.

 

 

Контролиран достъп (защитна стена)

Достъпът до системите на Stylewish.bg (сървъри) се контролира от защитна стена, която позволява използването на конкретни услуги от клиенти/потребители, като същевременно забранява достъпа до системи и бази данни с поверителни данни и информация на компанията.

 

Поверителност на транзакциите

Поверителността се приема за даденост. Същите основни принципи, които управляват класическите транзакции, се прилагат в случая на електронна търговия (електронна търговия). Цялата информация, предавана от потребителя/члена на Stylewish.bg е поверителна и Stylewish.bg е предприел всички необходими мерки, за да бъде използвана само до степента, до която се счита за необходима в контекста на предоставяните услуги.Някои от предприетите мерки са следните: - Само оторизирани служители имат достъп до информацията за вашата транзакция и само когато е необходимо, напр. за обработка на вашите приложения. - Stylewish.gr не разкрива подробности за клиентите и техните транзакции, освен ако няма писмено разрешение от Вас или това е наложено със съдебно решение или решение на друг публичен орган. -В случай, че Stylewish.bg използва трети страни за поддръжка на своите системи, той се грижи за гарантиране на поверителността. - Можете да поискате всяка съхранявана информация за вас, както и тяхната корекция, в случай че можете да документирате наличието на грешка. - За ваша собствена безопасност трябва също да третирате цялата информация, предоставена чрез услугата, като поверителна и поверителна и да не разкривате никакво на трети страни.

 

 

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРИ ПОРЪЧКА НАД 80 ЛЕВА

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА СМЯНА НА ПРОДУКТ

Всички продукти са 100% оригинални

Πολιτική Cookies

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή λειτουργία της σελίδας του καλαθιού και του checkout. Εαν συνεχίσετε τη περιήγησή σας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για τα cookies.

Αποδοχή όλων των cookies Ρύθμιση cookies